REGULAMIN
świadczenia usługi odbioru worków typu Big Bag

 1. Zleceniobiorca: Natezja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, 44-153 Trachy
  Raciborska 25g NIP: 9691640183 KRS: 0000823419 BDO: 000337423
 2. Odpady klasyfikuje się na podstawie Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów
 3. Pojemność worka Big Bag na odpady wynosi 1m3.
 4. Sposób zakupu i odbioru pustego worka na odpady:
  a) w siedzibie firmy w Trachach przy ul. Raciborskiej 58
  b) w oddziale firmy w Gliwicach przy ul. Dolnej 2
  c) z dostawą na wskazany adres Klienta.
 5. Do worka Big Bag na czysty gruz można wrzucać wyłącznie odpady odpowiadające swojej charakterystyce odpadom o kodzie 170101 tj: gruz ceglany i betonowy, mury i tynki.
 6. Do worka Big Bag na odpady zmieszane po budowlane i poremontowe można wrzucać wyłącznie odpady odpowiadające swojej charakterystyce odpadom o kodzie 170904 tj. worki po materiałach budowlanych, styropian brudny (styropian z kawałkami  tynku), płyty kartonowo- gipsowe, wiaderka po cemencie, szkło płaskie, siatka montażowa z klejem i kawałkami tynku, folia, folia malarska i ogrodowa, drewno, profile metalowe, złom, butelki typu PET i inne tworzywa sztuczne, styropian, narzędzia budowlane, kafelki/ ceramika, gruz ceglany i betonowy, mury i tynki.
 7. Jeżeli podczas próby odbioru odpadów z worka Big Bag kierowca stwierdzi, że odpady nie odpowiadają charakterystyce odpadów, które zostały zadeklarowane i za które zapłacił Klient- worek nie zostanie odebrany. Klient zostanie poinformowany o takiej sytuacji. Klient jednorazowo ma możliwość odseparowania nieodpowiednich odpadów z worka Big Bag bez ponoszenia dodatkowych opłat przed kolejną próbą odbioru odpadów.
  W przypadku zmiany klasyfikacji odpadów z odpadów czystego gruzu o kodzie 170101 na odpad o kodzie 170904 zmieszane odpady budowlane i poremontowe Klient zostanie obciążony dodatkową kwotą 100,00zł brutto. Jeżeli w worku Big Bag znajdą się odpady, których nie można zakwalifikować pod kodem 170101 lub 170904 Klient zostanie poinformowany o kosztach utylizacji odpadów. Po ustaleniu kosztów Klient jest zobowiązany do zapłaty należności przed odbiorem, w przeciwnym wypadku odpady nie zostaną odebrane.
 8. W przypadku braku zgody stron co do klasyfikowania odpadów, sprawę rozstrzygać będzie przedstawiciel służby sanitarno-epidemiologicznej wraz z przedstawicielem służb ochrony środowiska właściwego Urzędu Miasta lub Gminy. Koszty rozstrzygnięcia ponosi strona przegrywająca.
 9. Opłata za worek Big bag wraz z usługą odbioru odpadów jest płatna z góry przed wydaniem worka Big Bag. Aktualny cennik jest dostępny na stronie natezja.pl oraz w siedzibie i oddziałach Zleceniobiorcy.
 10. Czas na zapełnienie i zgłoszenie worka Big Bag do odbioru liczony od dnia wydania worka wynosi 6 miesięcy- jednak nie dłużej niż do końca stycznia następnego roku kalendarzowego , w którym worek został zakupiony.
 11. Odpady odbierane są razem z workiem Big Bag. Odbiór odpadów należy zgłosić telefonicznie pod numerem 503-811-312 lub drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@natezja.pl lub  gliwice@natezja.pl. Odbiór odpadów z workiem Big Bag nastąpi do 14 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia przez pracownika.
 12. Worek Big Bag może być załadowany odpadami max. do wysokości krawędzi worka. Zleceniodawca nie odpowiada za rozsypanie się odpadów w przypadku przeładowania. Przeładowane odpadami worki Big Bag nie będą odbierane.  Odpady, pozostawione poza workiem Big Bag nie będą zbierane i odbierane.
 13. Worek Big Bag musi być ustawiony w miejscu pozwalającym na swobodne podjechanie samochodem o wymiarach szer. 2,5m., dł. 10 m. i wys. 3,1m. Zasięg żurawia to 6 metrów.
 14. W przypadku ustawienia worka Big Bag w pasie drogowym Klient powinien udać się po pozwolenie do Zarządcy Drogi. Za ustawienie worka Big Bag w miejscu niedozwolonym odpowiedzialność ponosi Klient.
 15. Worek Big Bag powinien stać blisko ciągu komunikacyjnego, zabrania się stawiania go w miejscu przed którym znajdują się przeszkody: zaparkowane samochody, płot, linie wysokiego napięcia czy drzewa. Zabrania się stawiania worka Big bag w podwórzu (teren zielony) bez możliwości dojazdu, bezpośrednio pod budynkiem, w drogach z zakazem wjazdu, zamkniętych osiedlach bez możliwości wjazdu osobom postronnym. Droga dojazdowa do worka Big Bag musi być utwardzona.
 16. Odpady z workiem Big bag są odbierane od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 14:00. Nie przewiduje się możliwości umawiania na konkretną godzinę odbioru odpadów z workiem Big Bag.
 17. W przypadku, gdy odbiór odpadów z workiem Big Bag nie będzie możliwy ze względu na niezastosowanie się do powyższego Regulaminu, Klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji. Obowiązkiem Klienta jest przestawić worek Big Bag w miejsce zgodnie z powyższym Regulaminem na własną rękę oraz niezwłocznie zgłosić  ten fakt do firmy Natezja. Kolejna próba odbioru odpadów z workiem Big Bag odbędzie się w najbliższym możliwym terminie wskazanym przez pracownika firmy Natezja.
 18. Zwrotu nieużywanego worka Big Bag można dokonać w terminie 30 dni od dnia zakupu, za okazaniem dowodu zakupu.
 19. Akceptacja regulaminu następuję w momencie nabycia worka Big-Bag przez klienta.