REGULAMIN
świadczenia usługi podstawienia/wymiany/zabrania kontenera na odpady

 1. Zleceniobiorca: Natezja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, 44-153 Trachy
  Raciborska 25g NIP: 9691640183 KRS: 0000823419 BDO: 000337423
 2. Odpady klasyfikuje się na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów.
 3. Zamówienie usługi odbioru odpadów z podstawionego kontenera składa się osobiście w siedzibie firmy w Trachach przy ul. Raciborskiej 58 lub oddziale w Gliwicach przy ul. Dolnej 2 lub telefonicznie pod numerem 503 811 312 lub mailowo na adres gliwice@natezja.pl
 4. Potwierdzeniem poprawnego złożenia zamówienia przez Klienta jest opłacenie dokumentu Zamówienia.
 5. Klient jest zobowiązany do podania adresu podstawienia kontenera oraz rodzaju wytworzonych odpadów. Miejsce ustawienia kontenera oraz droga dojazdowa muszą być utwardzone. Miejsce do ustawienia kontenera zajmuje około 2 miejsc parkingowych. Kierowca ma prawo wskazać odpowiednie miejsce podstawienia kontenera korzystając ze swojego doświadczenia.
 6. Załadunek odpadów do kontenera może trwać maksymalnie do 7 dni licząc od dnia dostarczenia kontenera.
  Zleceniobiorca ma prawo do zabrania kontenera po wskazanym terminie bez informowania Klienta.
  W przypadku krótszego czasu załadunku fakt ten należy zgłosić telefonicznie 503-811-312 bądź mailowo: gliwice@natezja.pl .
 7. Kontenery można ładować odpadami maksymalnie do wysokości burt. Zleceniodawca nie odpowiada za rozsypanie się odpadów w przypadku przeładowania. Przeładowane kontenery nie będą odbierane.  Odpady, pozostawione poza kontenerem nie  będą odbierane.
 8. Maksymalnawaga odpadów za kontenery zgodnie z cennikiem stałym (transport + odpad) znajdującym się
  na stronie internetowej www.natezja.pl  wynoszą dla odpadów zmieszanych budowlanych których charakterystyka mieści się w kodzie odpadów 170904:
  a) Kontener 5m3 – 1 tona odpadów
  b) Kontener 7m3 – 1,5 tony odpadów
 9. Odpadysą ewidencjonowane  na instalacji / składowisku zgodnie ze wskazaniem legalizowanej wagi. Pracownik obsługi wpisuje ilość odpadów w BDO.
 10. Za załadunek do kontenera odpadów ponad maksymalną ilość opisaną w pkt. 7 przedmiotowego Regulaminu Klient zostanie obciążany za każdy kilogram zgodnie z aktualnym cennikiem znajdującym się na stronie natezja.pl Ilość odpadów potwierdza Karta Przekazania Odpadów lub Karta Przekazania Odpadów Komunalnych. Aktualny cennik zostanie przedstawiony Klientowi przed złożeniem zamówienia.
 11. Jeżeli podczas próby odbioru odpadów z kontenera kierowca stwierdzi, że odpady nie odpowiadają charakterystyce odpadów, za które zapłacił Klient- kontener nie zostanie odebrany. Klient zostanie poinformowany o takiej sytuacji. Klient jednorazowo ma możliwość odseparowania nieodpowiednich odpadów z kontenera bez ponoszenia dodatkowych opłat przed kolejną próbą odbioru odpadów.
  W przypadku zmiany klasyfikacji odpadów z odpadów czystego gruzu o kodzie 170101 na odpad o kodzie 170904 zmieszane odpady budowlane i poremontowe Klient zostanie obciążony dodatkową opłatą, która będzie stanowić różnicę stawki
  za odpady znajdujące się faktycznie w kontenerze a stawką za deklarowane odpady zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie natezja.pl . Jeżeli w kontenerze znajdą się odpady, których nie można zakwalifikować pod kodem 170101 lub 170904 Klient zostanie poinformowany o kosztach utylizacji odpadów. Po ustaleniu kosztów Klient jest zobowiązany do zapłaty należności przed odbiorem.
 12. Faktura końcowa zostanie wystawiona po zatwierdzeniu w BDO transportu i wygenerowaniu Karty Przekazania Odpadów lub Karty Przekazania Odpadów Komunalnych. Kod odpadu może ulec zmianie w przypadku zmiany klasyfikacji przez przyjmującego odpady.
 13. W przypadku zamówienia kontenera na odpady inne niż o kodach 170101 lub 170904 Klient otrzyma indywidualną ofertę. W takim przypadku Klient ma obowiązek zapłacić za transport oraz za pierwszą tonę odpadów. Jeżeli po wygenerowaniu Karty Przekazania Odpadów lub Karty Przekazania Odpadów Komunalnych okaże się, że waga odpadu była niższa Zamawiający niezwłocznie zwróci nadwyżkę Klientowi w formie gotówki lub przelewem na wskazane konto bankowe. Jeżeli ilość odpadów będzie większa niż 1 tona Klient zostanie dodatkowo obciążony i ma obowiązek zapłacić za fakturę zgodnie z terminem płatności wyznaczonym na fakturze.
 14. Klient zobowiązuje się do zapewnienia swobodnego dojazdu do miejsca ustawienia kontenera.
 15. W przypadku ustawienia kontenera na pasie ruchu należy udać się po pozwolenie do Zarządcy Drogi.
  Za ustawienie kontenera w miejscu niedozwolonym odpowiedzialność ponosi klient.
 16. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.