W Polsce, aby dowiedzieć się, kto jest zobowiązany do odśnieżania chodnika lub drogi musimy zerknąć do Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dotyczy terenu całej polski), a także do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (dotyczy terenu danej gminy).

Właściciele nieruchomości zapewniają uprzątniecie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taka drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia drogi dla pieszych, na której dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Należy zwrócić uwagę, że jeżeli pomiędzy chodnikiem, a nieruchomością jest pas zieleni to właściciel drogi jest w obowiązku do zimowego utrzymania chodnika. W pierwszej kolejności należy dowiedzieć się, kto jest właścicielem danej drogi.

Drogi w Polsce ze względu na własność dzielimy na:

  • droga prywatna
  • droga miejska
  • droga gminna
  • droga powiatowa
  • droga wojewódzka
  • droga krajowa

Zarządcy dróg publicznych najczęściej ogłaszają przetargi na usuwanie śniegu, wybierając specjalistyczne firmy. Zgodnie z wcześniej wspomnianą Ustawą art. 4 pkt 2 ppkt11) Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności zapobiegają zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych, a w szczególności przez zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu.

Jeżeli droga jest prywatna, a właściciel nie ma możliwości, aby samodzielnie ją odśnieżyć może zwrócić się do gminy, aby ta przejęła obowiązki uprzątnięcia śniegu i lodu w zamian za opłatę ustaloną przez radę gminy/ radę miasta.

Jeżeli chodnik znajduje się na terenie wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej to ona jako właściciel nieruchomości jest zobowiązana do odśnieżania i usuwania śliskości.

Dlaczego odśnieżanie i likwidacja śliskości są takie ważne?

Usuwanie śniegu i lodu jest ważne z kilku powodów.

Kodeks wykroczeń w Art. 117 §1 Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych , podlega karze grzywny do 1.500.00 złotych albo karze nagany.

Człowiek, który przez niedbalstwo zarządcy lub osoby odpowiedzialnej za odśnieżenie i usunięcie śliskości na chodniku, dozna urazu może ubiegać się o odszkodowanie na podstawie art. 415 Kodeksu Cywilnego. Wysokość takiego odszkodowania może wynosić do kilkudziesięciu tysięcy za poniesione straty.

Potrzebujesz skorzystać z usług odśnieżania i usuwania śliskości - zadzwoń 503 811 312. Doradzimy i pomożemy!