W Polsce zmieniają się wymogi dotyczące uzyskania przez gminy poziomu recyklingu. W 2024r. Poziom ten wzrasta do 45%.

Jak należy obliczać poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych?

Obliczamy ten poziom zawsze za poprzedni rok. Łączną masę odpadów komunalnych poddanych procesowi recyklingu należy podzielić przez łączną masę odebranych odpadów komunalnych.

Jakie odpady komunalne można poddać procesom recyklingu?

Dotyczy to głównie odpadów z frakcji segregowanych, a więc odpadów z tworzyw sztucznych, metalu, opakowań wielomateriałowych, papieru, szkła i odpadów biodegradowalnych.

Dodatkowy poziom recyklingu można podnieść poprzez transport odpadów komunalnych zmieszanych do instalacji przetwarzania. Dzięki takiemu rozwiązaniu ze zmieszanych odpadów można pozyskać odpady segregowane, które przez nieuwagę lub nieznajomość przepisów trafiły do pojemnika na odpady zmieszane.

 

Jaka jest kara za nieosiągnięty poziom recyklingu?

Wysokość kary określa się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na składowisku, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, i brakującej masy odpadów komunalnych wyrażonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych lub ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

W 2023r. Wysokość opłaty wynosiła 375,25zł.

Kto nakłada karę?

Wójt, burmistrz lub prezydent właściwy ze względu na gminę lub miasto, w której podmiot posiada wpis do BDO. Inwestycja w wiedzę i segregację pozwoli nam na ograniczanie opłat i lepszą przyszłość.

Jeżeli szukacie pomocy – szczególnie w Gminie Sośnicowice, Pilchowice, Rudziniec, Bierawa lub w miastach Gliwice, Zabrze, Pyskowice- zadzwoń 503 811 312. Doradzimy i pomożemy!