Mieszkańcy oraz przedsiębiorcy zastanawiają się nad sensem narzucania częstotliwości odbioru odpadów. Dlaczego te dane nieznacznie różnią się w różnych lokalizacjach?

Wymóg odbioru odpadów wynika z Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W myśl tej ustawy każda gmina/ miasta musi ustanowić prawo lokalne na podstawie uchwały Rady Miasta lub Rady Gminy.

Zgodnie z ustawą dopuszcza się zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów, w szczególności w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów, w tym okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów ze strumienia odpadów komunalnych nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z wyłączeniem gmin wiejskich oraz części gmin miejsko- wiejskich, w przypadku których częstotliwość odbierania odpadów niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne może być rzadsza.

Projekt uchwały dotyczący regulaminu utrzymania czystości i porządku, a konkretnie spraw związanych z częstotliwością odbioru odpadów jest opiniowany przez Państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Harmonogram wywozu odpadów

Na podstawie powyższego gmina/ miasto ma prawo w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego ustalić częstotliwość odbioru odpadów odpowiadająca potrzebom mieszkańców. Szczególnie rozgraniczenie dotyczy sposobu zabudowy. W przypadku zabudowy wielorodzinnej odbiór odpadów jest znacznie częstszy. Wynika to z małej ilości pojemników lub boksów odpowiadający ilości mieszkańców. Władze nie mogą doprowadzić do przepełniania pojemników na odpady i zalegania odpadów wokół koszy.

Firma zapewniająca w drodze przetargu odbiór odpadów działa na zlecenie zamawiającego i na podstawie wytycznych Regulaminu utrzymania czystości i porządku w danej miejscowości ma obowiązek przygotować odpowiedni harmonogram odbioru odpadów. Harmonogram ten winien przekazać wszystkim mieszkańcom.

PSZOK

Oprócz odbioru odpadów od mieszkańców spod posesji gmina musi zapewnić PSZOK tj. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w którym przyjmowane są co najmniej odpady komunalne obejmujące: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady. Rada gminy lub miasta może w drodze uchwały postanowić o odpłatnym przyjmowaniu odpadów niestanowiących odpadów komunalnych przez PSZOK z działalności pozarolniczej.