Na podstawie nowelizacji Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach art. 101a Odpady budowlane i rozbiórkowe zbiera się oraz odbiera selektywnie z podziałem na:

 • Drewno
 • Metale
 • Szkło
 • Tworzywa sztuczne
 • Gips
 • Odpady mineralne (w tym cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienne)

Aktualnie prawo pozwala na odbiór zmieszanych odpadów z budowy remontów i demontażu obiektów budowlanych pod kodem 170904. Jest to udogodnieniem dla firm transportujących oraz samych wytwórców, którzy mogą wykorzystać jeden kontener w celu wykonania usługi. Jeden kontener to także mniej miejsca, w których gromadzi się odpady na placu budowy. Aktualne przepisy mogą spowodować większe koszty budowy z racji zwielokrotnienia ilości transportowanych kontenerów, a także szkolenia pracowników względem prawidłowej segregacji. Ponadto inwestor będzie musiał precyzyjnie określić ilości wytworzonych odpadów budowlanych z podziałem na frakcje, aby zminimalizować koszty gospodarowania odpadami.

Zmiany nie dotyczą odpadów, które już teraz są wyodrębnione ze względu na kody m.in.:

 • 170101 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
 • 170102 gruz ceglany
 • 170180 Usunięte tynki, tapety, okleiny
 • 170303* Smoła i produkty smołowe
 • 170380 Odpadowa papa
 • 170604 Materiału izolacyjne
 • 170605* Materiały budowlane zawierające azbest
Obowiązkiem segregacji odpadów budowlanych i rozbiórkowych nie będą objęte gospodarstwa domowe, PSZOK oraz podmioty, które są zwolnione z ewidencji odpadów określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Zgodnie z tym rozporządzeniem na dzień dzisiejszy odpady zmieszane budowlane o kodzie 170904 nie są zwolnione z ich ewidencjonowania, a co za tym idzie, każdy podmiot jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji wytwarzania tych odpadów.
Ponadto jeżeli firma transportowa odebrała odpady od osoby, która jest zwolniona z sortowania wstępnego odpadów budowlanych muszą one być poddane sortowaniu co najmniej na:
 • Drewno
 • Metale
 • Szkło
 • Tworzywa sztuczne
 • Gips
 • Odpady mineralne (w tym cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienne)

Oznacza to, że instalacje przyjmujące odpady budowlane i rozbiórkowe pod kodem 170904 będę musiały wysortować te odpady i w najwyższym poziomie poddać ich recyklingowi lub przekazać do kolejnego posiadacza, który taki recykling zapewni.

Zmiany przepisów jak zwykle wnoszą wiele niewiadomych.

W przypadku wątpliwości lub chęci współpracy zachęcamy do kontaktu pod numerem 503 811 312 lub w jednym z oddziałów firmy Natezja.

Czekamy na Twój kontakt.