Wytworzone przez siebie odpady możesz transportować we własnym zakresie do instalacji lub składowania. Pozwolenie to wynika bezpośrednio z zapisu Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach art. 51 pkt 2 ppkt 4). Do tego typu czynności nie potrzebujesz żadnej zgody lub uprawnień. Należy uwzględnić wymagania Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu drogowego, którymi są miedzy innymi: transport odpadów wraz z dokumentami potwierdzającymi rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecenie transportu odpadów, prawidłowe oznakowanie samochodu oraz zabezpieczenie odpadów.
Przedsiębiorstwo, które chce transportować odpady od innego podmiotu lub mieszkańców powinno spełniać szereg wymagań.

 1. Wpis w Bazie Danych o produktach i opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO) -
  Firma powinna złożyć wniosek o rejestrację w BDO w Dziale VII wskazując konkretnie jakie kody odpadów będzie transportować.
 2. RDR - Firma musi złożyć wniosek o rejestrację w konkretnej gminie lub mieście do Rejestru Działalności Regulowanej. Ten krok można pominąć jeżeli transport nie będzie dotyczył odpadów ze strumienia odpadów komunalnych, a więc o kodach 20. oraz odpadach z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej o kodach 17, odpadach opakowaniowych o kodach 15 01, a także zużytych opon.

W jakim przypadku firma otrzyma zaświadczenie o wpisie do RDR:

 1. Baza transportowa musi znajdować się do 60km od granicy miasta lub gminy, w której chce odbierać odpady. Firma powinna posiadać tytuł prawny (własność/ umowa dzierżawy) do nieruchomości,
 2. Teren tej bazy musi być zabezpieczony przed wejściem osób nieupoważnionych,
 3. Na terenie bazy muszą znajdować się należycie zabezpieczone miejsca do parkowania pojazdów oraz zaplecze socjalne dla pracowników.
 4. Na terenie bazy musi znajdować się punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów (w przypadku zlecenia tych usług podmiotom zewnętrznym można z tego punktu zrezygnować). Jest to ważne ponieważ pojazdy w okresie letnim muszą być myte i dezynfekowana co najmniej raz na 2 tygodnie, a w okresach zimowych raz w miesiącu.
 5. Należy zabezpieczyć odpowiednią ilość pojazdów do odbioru odpadów komunalnych a więc co najmniej:
  • Dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych zebranych odpadów komunalnych
  • Dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych
  • Jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej

Powyższe pojazdy musza być oznaczone trwale i czytelnie danymi adresowymi, numerem telefonu i nazwą firmy. Ich konstrukcja musi być zabezpieczona przed niekontrolowanym wydostaniem się odpadów na zewnątrz. Każdy pojazd musi posiadać GPS oraz system weryfikujący dane, w narzędzia do sprzątania odpadów z terenów po opróżnieniu pojemników.

Jeżeli firma nie spełnia tych wymagań zostanie wykreślona z Rejestru.
Każde przedsiębiorstwo posiadające wpis w Rejestrze działalności regulowanej jest przez wszystkie gminy/ miasta, w których taki wpis uzyskało systematycznie kontrolowane.

Kontrole przeprowadza się na podstawie:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W przypadku transportu odpadów niebezpiecznych dodatkowe wymagania określa Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w transporcie odpadów zadzwoń 503 811 312.