Od przedsiębiorcy dokonującego importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów, w tym na potrzeby własne, oraz wytwórcę wprowadzającego produkty na Polski wymaga się zapewnienia odzysku, a dokładniej poddania recyklingowi odpadów takiego samego rodzaju jak te, które wprowadza. Obowiązek ten może wykonać samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku. Zapis ten znajdziemy w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Obwieszczenie dotyczy w szczególności:

 1. olejów smarowych otrzymanych z ropy naftowej, preparatów z ciężkich frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowanych z wyłączeniem:
  • olejów smarowych do przeprowadzania przemian chemicznych innych niż proces specyficzny
  • parafiny ciekłej
  • mieszanki olejów do obróbki metali, olejów zapobiegających przyleganiu do form, olejów antykorozyjnych
  • olejów smarowych pozostałych oraz pozostałych olei, jeżeli są przeznaczone do produkcji olejów smarowych lub preparatów smarowych
 2. Preparatów smarowych, dodatków, środków zapobiegających zamarzaniu z wyłączeniem:
  • preparatów smarowych- wyłącznie smary plastyczne
  • środków przeciwstukowych, dodatków do olejów mineralnych i produktów podobnych
  • środków zapobiegających zamarzaniu i gotowych płynów przeciwoblodzeniowych
 3. Opon pneumatycznych z gumy, nowe w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych
 4. Opon pneumatycznych z gumy, nowe w rodzaju stosowanych w motocyklach i rowerach
 5. Opon pneumatycznych z gumy, nowe w rodzaju stosowanych w autobusach, samochodach ciężarowych i samolotach
 6. Opon pneumatycznych bieżnikowanych z gumy
 7. Opon pneumatycznych z gumy, nowe w rodzaju stosowanych w urządzeniach i maszynach rolniczych, pozostałe nowe opony pneumatyczne z gumy
 8. Opon pneumatycznych używanych

Poziom recyklingu odpadu wyrażony jest procentowo, a określa się go w drodze rozporządzenia we współpracy Ministra do spraw klimatu z Ministrem do spraw gospodarki. Wysokość tej wartości jest wynikową potrzeby tworzenia krajowego systemy odzysku i recyklingu oraz wspieraniem konkurencyjności polskiej gospodarki.

Procesy recyklingu jakim można poddać odpad opisuje szczegółowo Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Do procesów służących obliczeniu osiągniętych poziomów odzysku dla odpadów opakowaniowych i poużytkowych zalicza się procesy: R1-R9 oraz R13, natomiast do obliczenia osiągniętych poziomów recyklingu zalicza się procesy R2-R9.

Przedsiębiorca produkujący oleje smarowe z udziałem wytworzonych w kraju olejów bazowych pochodzących z regeneracji może je włączyć do poziomu recyklingu jeżeli posiada specjalistyczną instalację z procesem regeneracji, a także posiada zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub pozwolenie zintegrowane, a wytworzone produkty spełniają normy określone przepisami.

Potrzebujesz sprawdzonego odbiorcy odpadów - zadzwoń 503 811 312.