Na podstawie Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każda z gmin określa zasady oraz obowiązki właścicieli nieruchomości oraz właścicieli lokali w budynku wielolokalowym.

Właścicielem nieruchomości jest również współwłaściciel, użytkownik wieczysty, a także jednostki organizacyjne i osoby zarządzające nieruchomością.

Regulamin dotyczy warunków działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w tym zakresie, a także obowiązki wytwórców odpadów komunalnych w celu segregacji odpadów. Regulaminy te są uchwalane przez radnych Gminnych lub Miejskich i stanowią prawo lokalne na zasadzie Uchwały.

W Regulaminie znaleźć można informacje o:

 • utrzymaniu czystości i porządku na terenie nieruchomości,
 • na kim spoczywa obowiązek mycia pojemników,
 • minimalnych pojemnościach pojemników lub worków do odbioru odpadów komunalnych,
 • minimalnej częstotliwości odbioru odpadów komunalnych. W niektórych Gminach/ Miastach istnieją szczególne warunki dla wybranych przedsiębiorców i/lub działkowców na co należy zwrócić szczególna uwagę,
 • obowiązku odśnieżania posesji oraz chodnika znajdującego się bezpośrednio przy posesji,
 • myciu oraz naprawianiu pojazdów samochodowych,
 • warunkach rozmieszczenia pojemników na terenie nieruchomości,
 • kompostowaniu bioodpadów,
 • minimalnej częstotliwości odbierania nieczystości ciekłych,
 • obowiązkach osób utrzymujących zwierzęta domowe,
 • obowiązkach osób utrzymujących zwierzęta gospodarskie,
 • obszarach podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania,

odbiór odpadów komunalnych

Opłaty z tytułu odbioru odpadów ponowi Wspólnota bez ograniczeń, a każdy właściciel lokalu zgodnie ze sposobem obliczania stawki za odbiór odpadów.

W Polsce mamy 3 rodzaje poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • opłata za mieszkańca na podstawie deklaracji ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości,
 • opłata za powierzchnię użytkową domu/ mieszkania
 • opłata za ilość zużytej wody na danej nieruchomości.

Uchwały o utrzymaniu czystości mają na celu informowanie mieszkańców oraz przedsiębiorców o ich obowiązkach w celu zachowania czystej okolicy. Przestrzeganie tych wymogów jest bardzo ważne i każda firma wykonująca usługi odbioru odpadów powinna dostosować umowę z Klientem do Regulaminu konkretnej miejscowości.

Ustawa o odpadach nie przewiduje sytuacji, w której nie segregujemy odpadów. W przypadku notorycznego nie przestrzegania wymogu segregacji odpadów możesz zostać ukarany. Wysokość kary określa i nakłada prezydent/ burmistrz/ wójt.

Jeżeli chcesz uniknąć kary za nieprawidłową gospodarkę odpadami zadzwoń do nas 503 811 312